Hovedseksjon

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

På Nordvet skole jobber vi aktivt for å fremme et godt og inkluderende læringsmiljø, slik at den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Alle ansatte på skolen er knyttet til en aktivitetsplikt (jf. kap. 9A-4) for å sikre dette. Aktivitetsplikten består av fem delplikter:
1. Følge med
2. Gripe inn
3. Varsle skoleledelsen
4. Undersøke all mistanke og kjennskap
5. Sette inn tiltak - helt til eleven har det trygt og godt.

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

Når er aktivitetetsplikten oppfylt?
"Når skolen har gjort alt eleven og de foresatte med rimelighet kan forvente."

Skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø finner du her på høyre side.

Et godt og inkluderende læringsmiljø kjennetegnes av:

1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
2. Positive relasjoner mellom elev og lærer
3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)