Strategisk plan

Barn skriver.

Skolens satsingsområder i 2021 har fokus på hvordan teknologien kan bidra til godt språk og dybdelæring, og at elevene er aktive deltakere i egen læring.

Skolens visjon: "Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål", synliggjøres gjennom samarbeid, inkludering og læringsglede på alle skolens arenaer. Vi jobber sammen for å få til et trygt og godt skolemiljø for alle elever på skolen og jobber for å bygge "Laget rundt eleven".

Oppsummering av Strategisk plan

"Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål".
Nordtvet skole og AKS har fokus på lesing, regning og sosiale ferdigheter. Over tid har vi sett at mange av skolens elever har utfordringer knyttet spesielt til språk og grunnleggende ferdigheter. Vi jobber med en rekke tiltak for å møte disse utfordringene:

 • iPad 1:1 som læringsverktøy for økt motivasjon, mestring og læring i alle fag.
 • Ulike læringsstøttende aktiviteter på AKS som stimulerer til faglig nysgjerrighet og læring gjennom lek.
 • Fortsette faglig samarbeid med barnehagene for enda tidligere innsats.
 • Forsterkende innsatser som "Regn med meg", NISK, og "Mer Læring" for elever med språklige og faglige utfordringer.


Nye, nasjonale læreplaner
Nye nasjonale læreplaner (LK 20) vil prege skolens arbeid med skoleutvikling de neste årene. Planene ble tatt i bruk høsten 2020. Overordnet del, som utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og grunnsynet i læreplanverket, reflekteres i større grad enn før i de enkelte fag og fagområder, noe som vil få betydning for aktiviteten i skolens profesjonsfellesskap. Skolens arbeid med innføring av planene har i stor grad hatt fokus på få en felles forståelse, økt profesjonsfellesskap og praksis knyttet til sentrale utviklingsområder som dybdelæring, tverrfaglig arbeid og elevmedvirkning. 

Bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskaper er nye, sentrale begreper i læreplanen. Dette er
tverrfaglige temaer som vi på Nordtvet skole har valgt som rettesnorer for arbeid med ny læreplan. Fra høsten 2020 valgte vi å dele skoleåret inn i seks perioder basert på de tverrfaglige temaene. For å skape en helhet er periodeplanene gjeldende i ordinær skole, spesialgruppene og på AKS. Målet er å følge disse periodeplanene i årene fremover.

I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum. Arbeidet innebærer blant annet å:

 • Operasjonalisere verdier og prinsipper i læreplanverket og hvordan de skal prege vår praksis.
 • Velge innhold, arbeids- og vurderingsmåter for opplæringen.
 • Velge læringsarena og organiseringsmåter for opplæringen.
 • Planlegge og tilrettelegge for hvordan progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag skal foregå.
 • Ha felles rammer for sammenhenger i og mellom fag.
 • Planlegge og tilrettelegge for hvordan elevene skal medvirke i opplæringen.

Sentrale føringer
Det er byrådets budsjett som er førende for Utdanningsetatens strategiske kart og skolenes strategiske planer. Byrådet legger tre styringsprinsipper til grunn for styringen av oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo: Tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom. Det skal utvikles sterke profesjonsfellesskap på skolene.

Det viktigste resultatmålet for oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring. Byrådets langsiktige resultatmål er ment å angi retning for oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo kommune:

 • 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.
 • Elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring.
 • Minst 1 av 3 skal søke yrkesfag.

Det er uttrykt eksplisitt en forventning til at skolene, i sitt strategiarbeid, legger til grunn at ambisjonsnivå og tiltak skal bidra til overnevnte
langsiktige resultatmål. Det er videre presisert at skolene skal vektlegge følgende i sitt strategiske arbeid:

 • Lokal forankring, gjennom åpenhet, kommunikasjon og samarbeid med alle aktører.
 • Involvering og medvirkning.
 • Bredt kunnskapsgrunnlag, gjennom grundig analyse og evaluering.

Lokalt arbeid på Nordtvet skole
Nordtvet skole arbeider systematisk med å bygge opp et solid profesjonsfellesskap der felles kompetanseløft innenfor prioriterte områder
skal komme alle elever til gode. Dette arbeidet bygger på forskningsbaserte, faglige forankrete metoder og det pedagogiske personalets erfaringer. Vi prøver ut nye metoder og arbeidsformer, samtidig som vi vurderer og viderefører skolens gode etablerte pedagogiske praksis. En forutsetning for å få til beste praksis og varierte metoder, er fokus og prioriteringer i forhold til digitale ferdigheter og utstyr. Skolen har prioritert dette og ønsker å videreføre økt fokus på dette.

I tillegg til arbeid med læreplaner og læringsresultater, har vi økt fokus på systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø. Vi har i 2021 startet opp med en kursrekke gjennom UDIR om læringsmiljø for hele personalet. Vi har økt fokus på elevmedvirkning og elevstemmen inn i det individuelle og det kollektive arbeidet.

Det er et ønske om at Nordtvet skoles verdier; samarbeid, inkludering og læringssglede, klart skal kommer til syne i elevenes møte med skolen. Tett samarbeid med FAU, driftsstyre, MBU og elevråd øker mulighetene for godt omdømme, inkludering og medvirkning.

Skolen har i skoleåret 2020/2021 gjenetablert plangruppe. Dette for å øke bevissthet rundt våre utviklingsområder og for å styrke profesjonsfellesskapet.