Hovedseksjon

Strategisk plan

Barn skriver.

Oppsummering av Strategisk plan

"Med tro på oss selv og hverandre strekker vi oss mot nye mål"
Nordtvet skole og AKS har fokus på lesing, regning og sosiale ferdigheter. Over tid har vi sett at mange av skolens elever har utfordringer knyttet
spesielt til språk og grunnleggende ferdigheter. Vi jobber med en rekke tiltak for å møte disse utfordringene:

 • iPad 1:1 som læringsverktøy for økt motivasjon, mestring og læring i alle fag.
 • Ulike læringsstøttende aktiviteter på AKS som stimulerer til faglig nysgjerrighet og læring gjennom lek.
 • Fortsette faglig samarbeid med barnehagene for enda tidligere innsats.
 • Forsterkende innsatser som "Regn med meg", NISK (Norsk intensivt språkkurs) , og "Mer Læring" for elever med språklige og faglige utfordringer.

Læreplanarbeid
Læreplanen Fagfornyelsen LK 20 preger skolens arbeid med skoleutvikling. Overordnet del, som utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens
formålsparagraf og grunnsynet i læreplanverket, reflekteres i større grad enn før i de enkelte fag og fagområder, noe som vil få betydning for
aktiviteten i skolens profesjonsfellesskap. Skolens arbeid har i stor grad fokus på få en felles forståelse, økt profesjonsfellesskap og praksis knyttet til
sentrale utviklingsområder som dybdelæring, tverrfaglig arbeid og elevmedvirkning.

I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum. Arbeidet innebærer blant annet å:

 • operasjonalisere verdier og prinsipper i læreplanverket og hvordan de skal prege vår praksis
 • velge innhold, arbeids- og vurderingsmåter for opplæringen
 • velge læringsarena og organiseringsmåter for opplæringen
 • planlegge og tilrettelegge for hvordan progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag skal foregå
 • ha felles rammer for sammenhenger i og mellom fag
  planlegge og tilrettelegge for hvordan elevene skal medvirke i opplæringen

Sentrale føringer
Det er byrådets budsjett som er førende for Utdanningsetatens strategiske kart og skolenes strategiske planer. Byrådet legger tre styringsprinsipper til
grunn for styringen av oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo: Tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom. Det skal utvikles sterke
profesjonsfellesskap på skolene.

Det viktigste resultatmålet for oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring. Byrådets langsiktige
resultatmål er ment å angi retning for oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo kommune:

 • 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.
 • elevenes motivasjon for læring og følelse av mestring skal være like høy gjennom hele grunnskolen og videregående opplæring.
 • Minst 1 av 3 skal søke yrkesfag.

Det er uttrykt eksplisitt en forventning til at skolene, i sitt strategiarbeid, legger til grunn at ambisjonsnivå og tiltak skal bidra til ovennevnte langsiktige
resultatmål.

 • Det er videre presisert at skolene skal vektlegge følgende i sitt strategiske arbeid:
 • Lokal forankring, gjennom åpenhet, kommunikasjon og samarbeid med alle aktører.
 • Involvering og medvirkning.
 • Bredt kunnskapsgrunnlag, gjennom grundig analyse og evaluering.

Lokalt arbeid på Nordtvet skole
Nordtvet skole arbeider systematisk med å bygge opp et solid profesjonsfellesskap der felles kompetanseløft innenfor prioriterte områder skal komme alle elever til gode. Dette arbeidet bygger på forskningsbaserte, faglige forankrete metoder og det pedagogiske personalets erfaringer. Vi prøver ut nye metoder og arbeidsformer, samtidig som vi vurderer og viderefører skolens gode etablerte pedagogiske praksis. En forutsetning for å få til beste praksis og varierte metoder, er fokus og prioriteringer på digitale ferdigheter og utstyr. Skolen har prioritert dette og ønsker å videreføre økt fokus videre.

I tillegg til arbeid med læreplaner og læringsresultater, har vi økt fokus på systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø. I 2021 startet vi opp med en
kursrekke gjennom Utdanningsdirektoratet om læringsmiljø for hele personalet. Dette arbeidet videreføres i 2022. Vi har fokus på elevmedvirkning og elevstemmen inn i det individuelle og det kollektive arbeidet. Våren 2022 bistår Seksjon for læringsmiljø oss i utarbeidelse av "Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø".

Det er et ønske om at Nordtvet skoles verdier; samarbeid, inkludering og læringssglede klart skal komme til syne i elevenes møte med skolen. Tett
samarbeid med FAU, driftsstyre, MBU, SMU og elevråd øker mulighetene for godt omdømme, inkludering og medvirkning.