De utrolige årene

Duå

Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak (som betyr at hele personalgruppen kurses) er målet å utvikle profesjonell klasse-/gruppeledelse og dermed sette ansatte i skolen/AKS i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer når de har oppstått.

Programmet innledes med relasjonsbygging mellom personalet og elevene/ barna, og mellom skole/AKS og hjem. Dette følges opp av forebyggende strategier om hvordan man får elevenes/barnas oppmerksomhet, hvordan beholde oppmerksomheten, hvordan bruke personalets oppmerksomhet til å regulere elevenes/barnas atferd og hvordan skape ro i overgangssituasjoner.

Programmet tar også opp tema som motivasjon. Her øves personalet i å anvende ros på en god og hensiktsmessig måte og man ser på hvordan personalet kan benytte belønningssystemer, både planlagt og spontant, for å hjelpe barna til å lære. Personalet hjelpes til å utvikle utviklingsplaner som kompletteres gjennom hele kurset og til å bygge opp tilpassede konsekvenser i forhold til alvorlig utagering og vold.Å bygge en positiv relasjon til barna

- vis barna at du bryr deg

- vis barna at du tror på dem

- vis barna at du stoler på dem

- lytt til barna